Wpływ ularitidu na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w ostrej niewydolności serca ad

Komisja ds. Etyki w każdym ośrodku próbnym zatwierdziła badanie, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Komitet wykonawczy wraz ze sponsorem (Cardiorentis) opracował i zmodyfikował protokół oraz nadzorował rekrutację pacjentów i analizę danych; komisja przedstawiła niezależną interpretację wyników. 17 Komitet ds. zdarzeń klinicznych sklasyfikował zgony i orzeczone zdarzenia nie mające wpływu na stan zdrowia, a komisja ds. przeglądu lekarskiego zbadała przypadki przypadkowych przypadków incydentów niewydolności serca w sposób zaślepiony. Niezależny komitet monitorujący bezpieczeństwo i dane dokonał przeglądu bezpieczeństwa pacjentów i wyników analiz pośrednich. Dane analizowano zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym planem analizy statystycznej, a niezależny statystyka zweryfikował i zreplikował analizy. Pierwszy autor, który miał nieograniczony dostęp do danych, przygotował projekty manuskryptu, które następnie były recenzowane i edytowane przez wszystkich autorów, niezależnie od sponsora. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność analiz; ostatni autor poświadcza wierność rozprawy protokołowi.
Pacjenci
Mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 85 lat mogli wziąć udział w badaniu, jeśli spełnili wszystkie następujące kryteria: nieplanowana wizyta w oddziale pomocy doraźnej lub hospitalizacja z powodu ostrej niewydolności serca, duszność w spoczynku pogorszona w poprzednim tygodniu, dowody niewydolności serca w badaniu radiologicznym klatki piersiowej, poziom BNP we krwi powyżej 500 pg na mililitr lub poziom NT-proBNP większy niż 2000 pg na mililitr, a także możliwość zainicjowania badanego leku w ciągu 12 godzin od początkowej oceny klinicznej. Pacjenci, u których utrzymywała się duszność w spoczynku przez co najmniej 2 godziny po dożylnym podaniu co najmniej 40 mg furosemidu (lub odpowiednika) i którzy mieli skurczowe ciśnienie krwi pomiędzy 116 mm Hg a 180 mm Hg, kwalifikowali się do randomizacji. (Pełna lista kryteriów wykluczenia znajduje się w dodatkowym dodatku).
Procedury
Pacjentów poddano randomizacji w stosunku 1: metodą podwójnie ślepej próby, w celu otrzymania ciągłego dożylnego wlewu ularytydu w dawce 15 ng na kilogram masy ciała na minutę lub odpowiadającego placebo przez 48 godzin. Ta dawka spowodowała znaczące zmniejszenie ciśnienia napełniania serca w poprzednich badaniach.18,19 Szybkość wlewu badanego leku została zmniejszona lub przerwano, gdy wystąpiło objawowe niedociśnienie lub spadek skurczowego ciśnienia krwi do wartości mniejszej niż 100 mm Hg lub spadek o więcej niż 40 mm Hg od linii podstawowej.
Badacze wykorzystali globalną ocenę pacjenta, aby zapytać o zmiany w objawach niewydolności serca po 6, 24 i 48 godzinach od rozpoczęcia infuzji do badania (patrz Dodatek Uzupełniający). Poziomy NT-proBNP i wysokiej czułości troponiny T oceniano przed rozpoczęciem wlewu i po 48 godzinach. Po 48 godzinach zatrzymano infuzję leku.
Przez pierwsze 120 godzin pacjenci byli monitorowani pod kątem utrzymującej się lub pogarszającej się niewydolności serca. Badacze opisali cechy tych wewnątrzszpitalnych incydentów niewydolności serca oraz interwencje stosowane w ich leczeniu
[hasła pokrewne: artresan optima opinie, luxmed migdałowa, senzop opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie luxmed migdałowa senzop opinie