Działania Bystandera i roczne wyniki w nagłym zatrzymaniu krążenia poza szpitalem ad 7

Uwzględniono dane dla 2527 z 2855 pacjentów; osoby z brakującym statusem w przypadku CPR osób postronnych lub defibrylacji osób trzecich (328 pacjentów) nie są uwzględniane w analizach. Kwadraty wskazują szacunkowe wartości punktowe (bezwzględne ryzyko), a I oznacza przedziały ufności 95%. Bezwzględne roczne ryzyko niedotlenienia mózgu lub przyjęcia do domu opieki było najniższe w grupie z zatrzymaniem krążenia za pomocą EMS (3,7%, przedział ufności 95% [CI], 2,5 do 4,9) (Ryc. 4 i tabela S11 w Dodatek dodatkowy). Jednak najniższe bezwzględne roczne ryzyko zgonu odnotowano w grupie osób przechodzących w boczną defibrylację (2,0%, 95% CI, 0,0 do 4,2). Grupa nie-świadków-resuscytacja miała największe ryzyko uszkodzenia mózgu lub przyjęcia do domu opieki (18,6%, 95% CI, 16,0 do 22,2) i śmierci z dowolnej przyczyny (15,5%, 95% CI, 12,5 do 18,6). Wyniki były spójne, gdy zastosowano wiele metod imputacji; w grupach określonych według wieku, płci i wyniku Charbson a w zakresie wskaźnika współwystępowania; wśród osób, które przeżyły z zatrzymaniem akcji serca z przypuszczalnymi przyczynami sercowymi i były świadkami zatrzymania krążenia; oraz wśród osób, które przeżyły defibrylację w warunkach przedszpitalnych. Dodatkowe szczegóły, a także wyniki dla wyników stratyfikowanych zgodnie z początkowym rytmem serca ocenianym przez EMS, przedstawiono na rysunkach od S5 do S12 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
To ogólnokrajowe badanie obejmujące 2855 pacjentów, którzy byli 30-dniowymi osobami, które przeżyły pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w okresie od 2001 do 2012 roku, miało dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, ryzyko niedotlenienia mózgu lub przyjęcia do domu opieki po roku i ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po roku były znacznie niższe wśród 30-dniowych osób, które przeżyły CPR lub defibrylację osoby postronnej niż wśród osób, które nie otrzymały reanimacji osób postronnych. Po drugie, równocześnie ze znacznym wzrostem odsetka osób obserwujących RKO i defibrylacji, ryzyko niedotlenienia mózgu lub przyjęcia do domu opieki oraz ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po roku znacznie się zmniejszyły w tym okresie.
Chociaż powszechnie wiadomo, że interwencje osób postronnych zwiększają wskaźniki przeżycia, doniesienia o związkach między interwencjami osób postronnych a wynikami funkcjonalnymi są skąpe i ograniczają się głównie do wyników przy wypisywaniu lub długoterminowych wyników wśród ograniczonej liczby osób pozostałych przy życiu lub osób, które przeżyły młodość.2. 3,7,31-35 Ponieważ wyniki neurologiczne mogą ulegać wahaniom przez 3 miesiące lub dłużej po zatrzymaniu krążenia, uzasadnione są oceny długoterminowych wyników funkcjonalnych36. Wcześniej odkryliśmy korelację między resuscytacją osób postronnych a prawdopodobieństwem powrotu do pracy po pozaszpitalne zatrzymanie krążenia.10 Niniejsze badanie, które wykazuje związek pomiędzy wczesnymi wysiłkami resuscytacyjnymi przez przypadkowych osób i niższym rocznym ryzykiem niedotlenienia mózgu lub przyjęcia do domu opieki, dodatkowo potwierdza pogląd, że interwencje osób postronnych mogą poprawić wyniki funkcjonalne i Podkreśla potrzebę wdrożenia lub ulepszenia strategii, które pomagają osobom postronnym w rozpoczęciu CPR i strategii ułatwiających umożliwia publiczny dostęp do zautomatyzowanych zewnętrznych defibrylatorów.
Osoby, które przeżyły zatrzymanie krążenia po EMS, stanowią odrębną grupę, ponieważ w tych przypadkach personel EMS był na miejscu zdarzenia, zanim pacjent upadł
[podobne: hidrasec ulotka, ile powinnam ważyć przy wzroście 160, duac zel ]

Powiązane tematy z artykułem: duac zel hidrasec ulotka ile powinnam ważyć przy wzroście 160