Fibroblast Growth Factor 23 i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych hemodializie ad

Przeprowadziliśmy prospektywne badanie z udziałem pacjentów, u których rozpoczęto hemodializę, w celu przetestowania hipotezy, że zwiększone poziomy FGF-23 są związane ze zwiększoną śmiertelnością niezależnie od ustalonych czynników ryzyka i jednoczesnych pomiarów fosforanów w surowicy. Metody
Przegląd badań
Badanie Accelerated Mortality at Renal Replacement (ArMORR) jest prospektywnym badaniem kohortowym 10,044 pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie hemodializą w którymkolwiek z 1056 amerykańskich ośrodków dializ prowadzonych przez Fresenius Medical Care North America (Waltham, MA) w 2004 lub 2005 r. Wszystkie przedmioty przeszli rok obserwacji, z wyjątkiem tych, którzy zmarli (15%), przeszczepiono nerkę (3%), odzyskano czynność nerek (4%) lub przeniesiono do jednostki dializacyjnej poza systemem Fresenius Medical Care North America przed ukończeniem rok leczenia hemodializą (12%).
Wszystkie dane kliniczne zostały prospektywnie zebrane przez klinicystów w punkcie opieki. Dane te obejmują charakterystykę demograficzną pacjentów, warunki współistniejące, wyniki badań przeprowadzonych przez centralne laboratorium (Spectra East, Northvale, NJ) i wyniki. Próbki osocza i surowicy, które zostały uzyskane po rozpoczęciu ambulatoryjnej hemodializy i które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone po rutynowym badaniu klinicznym, zostały zapisane i przechowywane w ciekłym azocie. Ponieważ na początku dializy ustalono współistniejące warunki, częstości występowania niektórych stanów są niższe w bazie danych ArMORR niż w rejestrach federalnych, które wykorzystują dane zebrane do 90 dni po rozpoczęciu dializy. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję rewizyjną Massachusetts General Hospital, która zniosła potrzebę świadomej zgody od każdego pacjenta, ponieważ wszystkie osobiste identyfikatory zostały usunięte z próbek krwi oraz z danych klinicznych przed przekazaniem ich badaczom (patrz Dodatek dodatkowy , dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Badana populacja
Najpierw zbadaliśmy śmiertelność według wyjściowego poziomu fosforanów w surowicy w całej grupie ArMORR, a następnie przeanalizowaliśmy zależność między poziomem podstawowym FGF-23 a śmiertelnością w zagnieżdżonej próbce kontrolnej, definiując przypadki jako osoby, które zmarły w pierwszym roku leczenia. hemodializy i kontroli jak ci, którzy przeżyli. Na podstawie danych pilotażowych oszacowaliśmy, że 50 pacjentów z przypadkami i 50 osób kontrolnych dostarczy 90% mocy do wykrycia standardowej różnicy 0,66 w średnich poziomach FGF-23, przyjmując dwustronny współczynnik błędu typu I wynoszący 5%. Hiperfosfatemia jest czynnikiem ryzyka zgonu16, który jest skorelowany z poziomem FGF-23.11 Aby zminimalizować potencjalne zakłócające działanie poziomów fosforanów w surowicy, wykorzystaliśmy dopasowanie częstotliwości do losowego wyboru 50 przypadków i 50 kontroli z kohorty ArMORR w każdym kwartylu surowicy wyjściowej. poziomy fosforanów. Ostateczna próbka 200 pacjentów z przypadkami i 200 kontroli zapewnia 90% mocy do wykrycia ilorazu szans na śmierć wynoszącego 1,8 dla najwyższego kwartyl FGF-23 w porównaniu z najniższym, z dwustronnym współczynnikiem błędu typu I wynoszącym 5%.
Głównym bodźcem do wydzielania FGF-23 jest zwiększone spożycie fosforu i aktywowanej witaminy D, 9,10,17, co jest związane z poprawą przeżywalności u pacjentów poddawanych hemodializie.18-21 Tak więc zwiększone poziomy FGF-23 w niewybranym selekcji pacjenci mogą odzwierciedlać ekspozycję na wysoki poziom fosforu (czynnik ryzyka), wcześniejsze leczenie aktywowaną witaminą D (czynnik ochronny) lub oba
[patrz też: hidrasec ulotka, wytrysk wsteczny, łękotka w kolanie ]

Powiązane tematy z artykułem: hidrasec ulotka łękotka w kolanie wytrysk wsteczny