Nieobecność błędu płci w skierowaniu pacjentów do cewnikowania serca cd

W drugiej fazie modelowania rozszerzyliśmy pulę zmiennych kandydujących, dodając prognozy lekarzy dotyczące diagnozy i wyniku pacjenta, a także informacje o tym, czy kardiolog prowadzący osobiście przeprowadził cewnikowanie serca. W końcowej fazie ponownie rozszerzyliśmy pulę zmiennych kandydujących, dodając wyniki testu aktywności pacjenta (sklasyfikowanego jako pozytywne lub niepodatne). W każdej z trzech faz chcieliśmy zidentyfikować zmienne, które były najsilniej związane z decyzją lekarza w sprawie skierowania. Ponieważ płeć nie była istotnym niezależnym czynnikiem prognostycznym w żadnej fazie tej analizy, zmusiliśmy tę zmienną do każdego modelu i obliczyliśmy iloraz szans dla mężczyzn w porównaniu z kobietami i odpowiadający 95-procentowy przedział ufności. Naszym drugim celem było ustalenie, czy przewidywania lekarzy wykazały dowody na uprzedzenia w zależności od płci pacjenta w porównaniu z bardziej obiektywnymi przewidywaniami naszych zwalidowanych modeli statystycznych. Aby osiągnąć ten cel, obliczyliśmy arytmetyczną różnicę pomiędzy przewidywaniami lekarzy a modelem w zależności od płci dla każdego wyniku zainteresowania.
Naszym ostatecznym celem było ustalenie, czy subiektywne przewidywania lekarzy dotyczące obecności jakiejkolwiek obturacyjnej choroby wieńcowej były mniej dokładne dla kobiet niż dla mężczyzn w porównaniu z diagnozami ustalonymi przez cewnikowanie w podgrupie pacjentów, którzy zostali skierowani na cewnikowanie serca. Dokładność przewidywań lekarzy była badana pod kątem rzetelności (zwanej także kalibracją, miarą tego, jak dokładnie przewidywane wyniki odpowiadają zaobserwowanym wynikom) i dyskryminacji (miarą zdolności do oddzielania pacjentów zi bez określonego wyniku), jak wcześniej opisane18.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka populacji badania według płci. Podstawowa charakterystyka 410 badanych pacjentów jest pokazana według płci w Tabeli 1. Zgodnie z oczekiwaniami, mężczyźni byli młodsi, częściej mieli typową dusznicę bolesną, byli bardziej skłonni do palenia tytoniu w przeszłości i częściej mieli historię zawał mięśnia sercowego. Kobiety były starsze, częściej cierpiały na atypową dławicę piersiową i miały bardziej zastoinową niewydolność serca. W sumie odsetek skierowań na cewnikowanie serca w ciągu 90 dni od oceny klinicznej był istotnie wyższy u mężczyzn niż u kobiet (27 procent w porównaniu z 18 procentami, p = 0,03).
Predyktory odsyłające do cewnikowania
Tabela 2. Tabela 2. Predictors of Reference dla cewnikowania serca. Predyktory odesłania do cewnikowania serca określono w trzech kolejnych etapach. Gdy rozważano tylko zmienne z historii klinicznej, badania fizykalnego i elektrokardiogramu, cztery niezależnie przewidywały skierowanie: typ dławicy (typowa dławica piersiowa, atypowa dławica lub ból nieanaliczny), historia palenia tytoniu, czas trwania objawów choroby wieńcowej i progresywny przebieg dławicy piersiowej (Tabela 2). Seks nie był niezależnym predyktorem odesłania (skorygowany iloraz szans dla skierowania, mężczyźni vs. kobiety: 1,30, przedział ufności 95%, 0,73 do 2,33, P = 0,36).
Gdy wszystkie zmienne kliniczne zostały rozważone razem z przewidywaniami lekarzy w zakresie diagnostyki i przeżycia oraz zmienną wskazującą, czy lekarz predysponujący osobiście wykonał cewnikowanie serca (u 4 z 15 uczestniczących lekarzy), głównymi niezależnymi predyktorami były oszacowane przez lekarza prawdopodobieństwa jakiejkolwiek obturacyjnej choroby wieńcowej i czy kardiolog przeprowadził cewnikowanie serca
[podobne: artresan optima opinie, hidrasec ulotka, cerkosol ]

Powiązane tematy z artykułem: artresan optima opinie cerkosol hidrasec ulotka