Przedoperacyjna chemioradioterapia w przypadku raka przełyku AD 7

Średni czas przeżycia wolnego od choroby u pacjentów poddanych resekcji nie został osiągnięty w grupie stosującej chemioadioterapię i wynosił 24,2 miesiąca w grupie operacyjnej (współczynnik ryzyka 0,498, przedział ufności 95% [CI], 0,357 do 0,693, p <0,001) . Wykresy Kaplana-Meiera o szacowanym całkowitym 5-letnim przeżywaniu. P rzek A pokazuje wykres Kaplana-Meiera szacowanego całkowitego 5-letniego przeżycia u pacjentów z przełykowym lub przełykowo-żołądkowym rakiem, którzy przeszli neoadiuwantową chemioradioterapię (CRT) następnie operację (178 pacjentów) lub samą operację (188), zgodnie z analizą zamiaru leczenia. Panel B przedstawia wykres Kaplana-Meiera szacowanego całkowitego 5-letniego przeżycia wśród 134 pacjentów z gruczolakorakiem (AC) leczonych za pomocą neoadiuwantowej chemioradioterapii, następnie operacją i 141 leczonych samą operacją, a 41 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym ( SCC) leczonych za pomocą chemioradioterapii, a następnie chirurgii i 43 leczonych samą operacją, zgodnie z analizą zamiaru leczenia. Inne typy nowotworów zostały wyłączone z tej analizy.
Analiza zamiaru leczenia obejmująca wszystkich pacjentów wykazała medianę całkowitego przeżycia wynoszącą 49,4 miesiąca w grupie stosującej chemioteradioterapię w porównaniu z 24,0 miesiąca w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu (p = 0,003 w teście log-rank, współczynnik ryzyka 0,657; CI, 0,495 do 0,871) (Figura 2A). Odpowiednie ogólne wskaźniki przeżycia po 1, 2, 3 i 5 latach wynosiły 82%, 67%, 58% i 47% w grupie stosującej chemioadioterapię, w porównaniu z 70%, 50%, 44% i 34% w grupie operacyjnej. Korekta wyjściowych czynników prognostycznych doprowadziła do podobnego oszacowania wpływu (współczynnik ryzyka 0,665, 95% CI, 0,500 do 0,884).
Rycina 3. Rycina 3. Wskaźniki zagrożenia dla śmierci. Ten wykres lasu pokazuje współczynniki ryzyka dla śmierci (podłużne) i 95% przedziały ufności (I bary) dla 366 pacjentów z przełykowym lub przełykowo-żołądkowym rakiem, zgodnie z wyjściową charakterystyką. Przedstawiono jednoczynnikowe współczynniki ryzyka, a także współczynniki ryzyka dostosowane do wyjściowych zmiennych towarzyszących. Kliniczny etap węzła chłonnego (N) oceniano za pomocą ultrasonografii endoskopowej, tomografii komputerowej lub tomografii pozytronowej 18F-fluorodeoksyglukozy i klasyfikowano zgodnie z klasyfikacją TNM (International Union against Cancer) (UICC).
Oddzielne krzywe dla całkowitego przeżycia według histologicznego podtypu (tj. Gruczolakoraka lub raka płaskonabłonkowego) pokazano na Figurze 2B. Korzyści z neoadjuwantowej chemioradioterapii na przeżycie były spójne w obrębie podgrup, bez znaczącej interakcji zidentyfikowanej. Współczynniki zagrożenia dla efektów podgrup, z korektą i bez niej dla podstawowych zmiennych towarzyszących, pokazano na Rysunku 3.
Dyskusja
To duże, randomizowane badanie neoadjuwantowej chemioradioterapii u pacjentów z rakiem przełyku lub przełyku żołądkowo-przełykowego wykazało znamiennie lepsze całkowite i wolne od choroby przeżycie u pacjentów, którzy otrzymali schemat chemioradioterapii oparty na karboplatynie i paklitakselu, a następnie operację, w porównaniu z pacjentami leczonymi operacyjnie. sam
[przypisy: łękotka w kolanie, cerkosol, hidrasec ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: cerkosol hidrasec ulotka łękotka w kolanie