Rozszerzona profilaktyka przeciwzakrzepowa z Betrixabanem u pacjentów z ostrą chorobą ad 5

Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym, częstotliwość ostrych stanów medycznych i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej były podobne w obu grupach (Tabela 1). Definicje populacji analitycznych podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Ogółem 72 pacjentów (1,0% osób poddanych randomizacji) zostało wykluczonych ze wszystkich analiz, ponieważ nie otrzymali oni badanego leku, a 1155 pacjentów (15,4% osób poddanych randomizacji) zostało wykluczonych z analiz skuteczności, ponieważ nie mieć objawy objawowe związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i nie były poddawane ultrasonografii między dniem 32 a dniem 47. Porównania początkowej charakterystyki pacjentów, którzy byli włączeni do każdej z populacji analizy skuteczności podano w tabelach S3, S4 i S5 w Dodatek dodatkowy. Mediana czasu trwania aktywnego leczenia wynosiła 36 dni (zakres międzykwartylny, 34 do 39) w grupie betrixabanu i 9 dni (zakres międzykwartylu, od 7 do 13) w grupie enoksaparyny.
Skuteczność skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Składniki pierwotnej i wtórnej skuteczności leczenia. Pierwszorzędowy wynik i jego składniki w każdej z próbnych kohort przedstawiono w tabeli 2. W kohorcie główny wynik skuteczności wystąpił w 6,9% grupy betrixaban i 8,5% grupy enoksaparyny (względne ryzyko w grupie betrixabanu, 0,81, przedział ufności 95% [CI], 0,65 do 1,00, P = 0,054). Ten pierwszy test w sekwencji kohort nie spełniał z góry określonego progu istotności statystycznej; w związku z tym wszystkie późniejsze wcześniej określone wyniki skuteczności uznano za badania wstępne i nie wykorzystano ich do wyciągnięcia wniosków dotyczących istotności statystycznej.
W grupie 2, główny wynik skuteczności wystąpił u 5,6% grupy betrixaban i 7,1% grupy enoksaparyny (względne ryzyko, 0,80, 95% CI, 0,66 do 0,98, P = 0,03). W ogólnej populacji pierwszorzędowy wynik skuteczności wystąpił odpowiednio u 5,3% i 7,0% pacjentów (względne ryzyko, 0,76, 95% CI, 0,63 do 0,92, P = 0,006). W analizach wrażliwości, w których wykorzystaliśmy imputację do uwzględnienia brakujących danych, podobne wyniki uzyskano w kohortach i 2 (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Gdy zdefiniowaliśmy kohorty i 2 przy użyciu centralnych laboratoryjnych wartości d-dimerów, zastosowanie betrixabanu wiązało się z niższą częstością pierwotnego wyniku we wszystkich analizach (Tabela Nie stwierdzono dowodów na heterogeniczność w odniesieniu do pierwotnego wyniku leczenia w kohorcie lub w wcześniej określonych podgrupach (ryc. S1, S2 i S3 w dodatkowym dodatku).
Kluczowe drugorzędne punkty końcowe dla każdej kohorty przedstawiono w Tabeli 2. W ogólnej populacji pierwszy drugorzędowy wynik skuteczności, objawowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, wystąpił w 0,9% grupy betrixabanu i 1,5% grupy enoksaparyny (względne ryzyko, 0,64; % CI, 0,42 do 0,98, P = 0,04). Krzywe czasu do wystąpienia objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przedstawiono na ryc. S4 w dodatkowym dodatku. Drugi drugorzędny wynik skuteczności, zdefiniowany jako pierwotny wynik skuteczności z zamianą śmierci z żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przez śmierć z dowolnej przyczyny, wystąpił w 9,2% grupy betrixaban i 10,8% grupy enoksaparyny w ogólnej populacji (względne ryzyko, 0,85 95% CI, 0,73 do 0,98, P = 0,02).
Korzyści kliniczne netto (połączenie dowolnego składnika pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności lub głównego wyniku bezpieczeństwa) wystąpiły w 5,8% grupy betrixaban i 7,3% grupy enoksaparyny (ryzyko względne, 0,78, 95% CI, 0,65 do 0,95; P = 0,01).
Wyniki bezpieczeństwa
Tabela 3
[hasła pokrewne: hidrasec ulotka, instagram paulinka1982, luxmed migdałowa ]

Powiązane tematy z artykułem: hidrasec ulotka instagram paulinka1982 luxmed migdałowa