Tofacitinib, doustny inhibitor kinazy Janus, w aktywnym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego AD 5

Pacjenci z brakującymi danymi byli uważani za niereagujących. Nie dokonano żadnych korekt w przypadku wielokrotnych porównań. Przeprowadzono analizę wrażliwości dla odpowiedzi klinicznej, w której pacjenci otrzymujący placebo wycofani z powodów niezwiązanych z leczeniem byli uważani za odpowiadających w podejściu najgorszego scenariusza . Aby porównać spójność wpływu leczenia badanego na odpowiedź kliniczną z placebo i tofacitinibem w dawce 0,5 mg, 3 mg, 10 mg lub 15 mg dwa razy na dobę, wykonaliśmy jedną wcześniej zaplanowaną analizę podgrup (zgodnie z wcześniejszym użyciem lub niewykorzystaniem terapii anty-TNF), jak również wiele analiz podgrup post hoc (w zależności od płci, wieku, masy ciała, wskaźnika masy ciała, czasu trwania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zajętego obszaru okrężnicy, wyjściowego całkowitego wyniku Mayo, stężenia CRP na początku, wyjściowej kalprotektyny kałowej stężenie i stosowanie glukokortykoidu i mezalaminy w punkcie wyjściowym). Heterogeniczność efektu leczenia oceniano za pomocą testu Breslow-Day. Częstość zdarzeń niepożądanych analizowano za pomocą dokładnego testu Fishera.
Wyliczyliśmy, że w sumie 180 pacjentów musiałoby zostać zapisanych i mieć dane, które można by ocenić, aby badanie miało 80% mocy do wykrycia względnej różnicy 20% w tempie pierwotnego punktu końcowego odpowiedzi klinicznej na 8 tygodni między grupą otrzymującą placebo – przy założeniu 35% w tej grupie – a grupą otrzymującą tofacitinib w dawce 15 mg dwa razy na dobę, na jednostronnym poziomie istotności 5%. Obliczenia te oparto na badaniu symulacyjnym, w którym symulowane dane były analizowane przy użyciu trójparametrowego modelu EMAX. Na tej podstawie chcieliśmy zapisać 45 pacjentów z grupy placebo i 15 mg dwa razy dziennie z grupy tofacitinibu i 30 pacjentów z każdej z pozostałych grup tofacitinibu (otrzymujących 0,5 mg, 3 mg i 10 mg dwa razy na dobę).
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka choroby demograficznej i wyjściowej, według badania. W sumie 195 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy badanej, z których 194 otrzymało dawkę badanego leku: 48 pacjentów w grupie placebo i 31, 33, 33 i 49 w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 0,5 mg, 3 mg, 10 mg i 15 mg dwa razy dziennie, odpowiednio. Jeden pacjent z grupy placebo nie otrzymał badanego leku i został wykluczony z analizy. Demograficzna i wyjściowa charakterystyka choroby była podobna w pięciu grupach (Tabela 1), ze znaczącymi różnicami (P <0,05) tylko w przypadku stosowania glukokortykoidów na początku badania. Łącznie 157 z 194 pacjentów (80,9%) ukończyło 8-tygodniowe badanie (ryc. w dodatkowym dodatku). Jednoczesną terapię lekami stosowali odpowiednio 46, 31, 33, 32 i 47 pacjentów w grupie placebo oraz odpowiednio 0,5 mg, 3 mg, 10 mg i 15 mg tofacitinibu. [więcej w: orofar max cena, senzop opinie, wodny roztwór fioletu gencjanowego ]

Powiązane tematy z artykułem: orofar max cena senzop opinie wodny roztwór fioletu gencjanowego